Share To Facebook Share To Twitter

平头倒角

先端平头倒角生产线采单/双边平头倒角机做钛棒之平头倒角或倒角

  • 钛棒直径
5.0 mm – 45.0 mm
  • 倒角角度
30° , 45° , 60°
  • 倒角长度
2/8 mm (30°) , 2/6 mm (45°) , 2/4 mm (60°)
  • 端面平头
6.0 mm ≦ (小于棒径6.0mm不做平头)